Tác phẩm điêu khắc nơi công cộng - ĐKG. Nguyễn Hoàng Ánh | ĐTMN 210915

21/10/2015