TP.HCM trong xóa hộ nghèo, tăng hộ khá - Ông Trương Văn Lương | ĐTMN 250915

21/10/2015