Vấn đề của cổ phần hóa DNNN hiện tại - Nguyễn Thiềng Đức | ĐTMN 260815

21/10/2015