Thử thách nhớ tên 100 bài hát Việt Nam - GĐ anh Phạm Vũ Đức Duy | GĐTT - Tập 9 | 15/11/2015

15/11/2015