Đức Thuận - Thanh Huyền và Hữu Thành - Thanh Ngân | VỢ CHỒNG SON | Tập 45 | 140615

03/07/2015